تقویم فارکس

تقویم رویدادهای اقتصادی ما به معامله‌گران کمک می‌کند تا اطلاعیه‌های مالی مهمی را که ممکن است بر اقتصادهای زیربنایی تأثیر بگذارد و تغییرات قیمت را ایجاد کند، پیگیری کنند. همه نوع معامله گران توجه زیادی به رویدادهای جهانی دارند، زیرا تقویم های اقتصادی یکی از ابزارهای کلیدی اساسی آنها است.

تقویم اقتصادی

نماد مدل تاریخ
image
Rightmove House Price Index (MoM)
Prev: 1.3%
Monday
03:01
image
Rightmove House Price Index (YoY) (Feb)
Prev: -0.7%
Monday
03:01
image
RBNZ Offshore Holdings (Jan)
Prev: 57.40%
Monday
05:00
image
Spanish Trade Balance
Prev: -2.40B
Monday
12:00
image
Spanish Consumer Confidence (Jan)
Prev: 77.6
Monday
12:50
image
Spanish Trade Balance (Dec)
Prev: -2.40B
Monday
12:50
image
Spanish Consumer Confidence (Jan)
Prev: 77.6
Monday
13:00
image
Spanish Trade Balance
Prev: -2.40B
Monday
13:00
image
Spanish Trade Balance (Dec)
Prev: -2.40B
Monday
13:00
image
German 12-Month Bubill Auction
Prev: 3.189%
Monday
13:30
image
German Buba Monthly Report
Monday
14:00
image
German Buba Balz Speaks
Monday
15:00
image
IPPI (YoY) (Jan)
Prev: -2.8%
Monday
16:30
image
IPPI (MoM) (Jan)
Act: -0.1%
Fore: -0.1%
Prev: -1.6%
Monday
16:30
image
RMPI (YoY) (Jan)
Prev: -7.9%
Monday
16:30
image
RMPI (MoM) (Jan)
Act: 1.2%
Fore: 0.7%
Prev: -4.9%
Monday
16:30
image
French 12-Month BTF Auction
Prev: 3.408%
Monday
16:55
image
French 3-Month BTF Auction
Prev: 3.825%
Monday
16:55
image
French 6-Month BTF Auction
Prev: 3.714%
Monday
16:55
image
Rightmove House Price Index (YoY) (Feb)
Prev: -0.7%
Monday
18:31
image
RBA Meeting Minutes
Tuesday
03:30
image
China Loan Prime Rate 5Y (Feb)
Act: 3.95%
Fore: 4.10%
Prev: 4.20%
Tuesday
04:15
image
PBoC Loan Prime Rate
Act: 3.45%
Fore: 3.45%
Prev: 3.45%
Tuesday
04:45
image
Car Registration (MoM) (Jan)
Prev: -9.9%
Tuesday
10:00
image
Car Registration (YoY) (Jan)
Prev: 9.8%
Tuesday
10:00
image
Italian Car Registration (YoY) (Jan)
Prev: 5.9%
Tuesday
10:00
image
Italian Car Registration (MoM) (Jan)
Prev: -20.2%
Tuesday
10:00
image
تراز تجاری (جان)
Act: 4.738B
Fore: 2.350B
Prev: 1.271B
Tuesday
10:00
image
German Car Registration (YoY) (Jan)
Prev: -23.0%
Tuesday
10:00
image
German Car Registration (MoM) (Jan)
Prev: -1.6%
Tuesday
10:00
image
French Car Registration (YoY) (Jan)
Prev: 14.5%
Tuesday
10:00
image
French Car Registration (MoM) (Jan)
Prev: 18.5%
Tuesday
10:00
image
Car Registration (YoY) (Jan)
Prev: 9.8%
Tuesday
10:30
image
Car Registration (MoM) (Jan)
Prev: -9.9%
Tuesday
10:30
image
Italian Car Registration (MoM) (Jan)
Prev: -20.2%
Tuesday
10:30
image
Italian Car Registration (YoY) (Jan)
Prev: 5.9%
Tuesday
10:30
image
German Car Registration (MoM) (Jan)
Prev: -1.6%
Tuesday
10:30
image
German Car Registration (YoY) (Jan)
Prev: -23.0%
Tuesday
10:30
image
French Car Registration (YoY) (Jan)
Prev: 14.5%
Tuesday
10:30
image
French Car Registration (MoM) (Jan)
Prev: 18.5%
Tuesday
10:30
image
Current Account (Dec)
Act: 32.0B
Fore: 20.3B
Prev: 22.5B
Tuesday
12:00
image
Current Account n.s.a. (Dec)
Prev: 31.4B
Tuesday
12:00
image
30-Year Treasury Gilt Auction
Prev: 4.430%
Tuesday
13:00
image
Construction Output (MoM) (Dec)
Prev: -0.98%
Tuesday
13:00
image
BoE Gov Bailey Speaks
Tuesday
13:15
image
BoE MPC Member Dhingra Speaks
Tuesday
13:15
image
BoE MPC Member Broadbent Speaks
Tuesday
13:15
image
German 2-Year Schatz Auction
Prev: 2.490%
Tuesday
13:30
image
GlobalDairyTrade Price Index
Prev: 4.2%
Tuesday
15:00
image
Milk Auctions
Prev: 3,571.0
Tuesday
15:00
image
German Buba Balz Speaks
Tuesday
15:45
image
Common CPI (YoY) (Jan)
Act: 3.4%
Fore: 3.8%
Prev: 3.9%
Tuesday
16:30
image
خالص شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (جان)
Prev: -0.5%
Tuesday
16:30
image
خالص شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (جان)
Prev: 2.6%
Tuesday
16:30
image
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (جان)
Act: 0.0%
Fore: 0.4%
Prev: -0.3%
Tuesday
16:30
image
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (جان)
Act: 2.9%
Fore: 3.3%
Prev: 3.4%
Tuesday
16:30
image
Median CPI (YoY) (Jan)
Act: 3.3%
Fore: 3.6%
Prev: 3.5%
Tuesday
16:30
image
Trimmed CPI (YoY) (Jan)
Act: 3.4%
Fore: 3.6%
Prev: 3.7%
Tuesday
16:30
image
GlobalDairyTrade Price Index
Prev: 4.2%
Tuesday
17:40
image
US Leading Index (MoM) (Jan)
Act: -0.4%
Fore: -0.3%
Prev: -0.2%
Tuesday
18:00
image
GlobalDairyTrade Price Index
Prev: 4.2%
Tuesday
18:00
image
Milk Auctions
Prev: 3,571.0
Tuesday
18:00
image
3-Month Bill Auction
Prev: 5.230%
Tuesday
19:30
image
6-Month Bill Auction
Prev: 5.065%
Tuesday
19:30
image
52-Week Bill Auction
Prev: 4.570%
Tuesday
21:00
image
PPI Input (QoQ) (Q4)
Act: 0.9%
Fore: 0.4%
Prev: 1.2%
Wednesday
00:45
image
PPI Output (QoQ) (Q4)
Act: 0.7%
Fore: 0.4%
Prev: 0.8%
Wednesday
00:45
image
Reuters Tankan Index (Feb)
Prev: 6
Wednesday
02:00
image
MI Leading Index (MoM)
Prev: 0.0%
Wednesday
02:30
image
Adjusted Trade Balance
Act: 0.24T
Fore: -0.23T
Prev: -0.41T
Wednesday
02:50
image
صادرات (سالانه) (جان)
Act: 11.9%
Fore: 9.5%
Prev: 9.7%
Wednesday
02:50
image
واردات (سالانه) (جان)
Act: -9.6%
Fore: -8.4%
Prev: -6.9%
Wednesday
02:50
image
تراز تجاری (جان)
Fore: -1,925.9B
Prev: 68.9B
Wednesday
02:50
image
MI Leading Index (MoM) (Jan)
Prev: 0.0%
Wednesday
03:00
image
Wage Price Index (YoY) (Q4)
Act: 4.2%
Fore: 4.1%
Prev: 4.1%
Wednesday
03:30
image
Wage Price Index (QoQ) (Q4)
Act: 0.9%
Fore: 0.9%
Prev: 1.3%
Wednesday
03:30
image
Public Sector Net Borrowing (Jan)
Act: -17.62B
Fore: -18.40B
Prev: 6.45B
Wednesday
10:00
image
Public Sector Net Cash Requirement (Jan)
Prev: 14.335B
Wednesday
10:00
image
M3 Money Supply (Jan)
Prev: 1,136.1B
Wednesday
11:00
image
European Central Bank Non-monetary Policy Meeting
Wednesday
11:00
image
5-Year Treasury Gilt Auction
Prev: 4.131%
Wednesday
13:00
image
German Buba President Nagel Speaks
Wednesday
13:00
image
ECB Supervisory Board Member Fernandez-Bollo Speaks
Wednesday
13:25
image
حراج اوراق 10 ساله آلمان
Prev: 2.230%
Wednesday
13:30
image
CBI Industrial Trends Orders (Feb)
Act: -20
Fore: -27
Prev: -30
Wednesday
14:00
image
MBA 30-Year Mortgage Rate
Prev: 6.87%
Wednesday
15:00
image
MBA Mortgage Applications (WoW)
Prev: -2.3%
Wednesday
15:00
image
MBA Purchase Index
Prev: 149.6
Wednesday
15:00
image
Mortgage Market Index
Prev: 205.1
Wednesday
15:00
image
Mortgage Refinance Index
Prev: 489.6
Wednesday
15:00
image
سخنرانی Bostic از فدرال رزرو آمریکا
Wednesday
16:00
image
BoC Deputy Governor Gravelle Speaks
Wednesday
16:30
image
New Housing Price Index (MoM) (Jan)
Act: -0.1%
Fore: 0.1%
Prev: 0.0%
Wednesday
16:30
image
Redbook (YoY)
Prev: 2.5%
Wednesday
16:55
image
BoE MPC Member Dhingra Speaks
Wednesday
17:00
image
Consumer Confidence (Feb)
Act: -15.5
Fore: -16.0
Prev: -16.1
Wednesday
18:00
image
ECB Supervisory Board Member Tuominen Speaks
Wednesday
18:10
image
20-Year Bond Auction
Prev: 4.423%
Wednesday
21:00
image
سخنرانی Bowman از فدرال رزرو آمریکا
Wednesday
21:00
image
FOMC Meeting Minutes
Wednesday
22:00
image
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده نفتی (api)
Act: 7.168M
Fore: 4.298M
Prev: 8.520M
Thursday
00:30
image
صادرات (جان)
Prev: 5.85B
Thursday
00:45
image
واردات (جان)
Prev: 6.22B
Thursday
00:45
image
تراز تجاری (ماهانه) (جان)
Act: -976M
Fore: -200M
Prev: -368M
Thursday
00:45
image
تراز تجاری (سالانه) (جان)
Prev: -13,620M
Thursday
00:45
image
Judo Bank Australia Manufacturing PMI
Prev: 50.1
Thursday
01:00
image
Judo Bank Australia Services PMI
Prev: 49.1
Thursday
01:00
image
Foreign Bonds Buying
Prev: 1,495.1B
Thursday
02:50
image
Foreign Investments in Japanese Stocks
Prev: 621.2B
Thursday
02:50
image
au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI (Feb)
Act: 47.2
Fore: 48.2
Prev: 48.0
Thursday
03:30
image
شاخص PMI بخش خدماتی
Prev: 53.1
Thursday
03:30
image
Credit Card Spending (YoY)
Prev: 4.3%
Thursday
05:00
image
ECB Supervisory Board Member Fernandez-Bollo Speaks
Thursday
10:30
image
French Business Survey (Feb)
Act: 100
Fore: 99
Prev: 98
Thursday
10:45
image
HCOB France Manufacturing PMI (Feb)
Act: 46.8
Fore: 43.5
Prev: 43.1
Thursday
11:15
image
HCOB France Composite PMI (Feb)
Act: 47.7
Fore: 45.0
Prev: 44.6
Thursday
11:15
image
HCOB France Services PMI (Feb)
Act: 48.0
Fore: 45.7
Prev: 45.4
Thursday
11:15
image
HCOB Germany Composite PMI (Feb)
Act: 46.1
Fore: 47.5
Prev: 47.0
Thursday
11:30
image
شاخص PMI بخش تولیدی آلمان (فوریه)
Act: 42.3
Fore: 46.1
Prev: 45.5
Thursday
11:30
image
شاخص PMI بخش خدماتی آلمان (فوریه)
Act: 48.2
Fore: 48.0
Prev: 47.7
Thursday
11:30
image
شاخص بهای مصرف کننده ایتالیا (ماهانه) (جان)
Act: 0.3%
Fore: 0.3%
Prev: 0.2%
Thursday
12:00
image
شاخص بهای مصرف کننده ایتالیا (سالانه) (جان)
Act: 0.8%
Fore: 0.8%
Prev: 0.6%
Thursday
12:00
image
Italian CPI Ex Tobacco (YoY) (Jan)
Prev: 0.6%
Thursday
12:00
image
Italian HICP (MoM) (Jan)
Act: -1.1%
Fore: -1.1%
Prev: 0.2%
Thursday
12:00
image
Italian HICP (YoY) (Jan)
Act: 0.9%
Fore: 0.9%
Prev: 0.5%
Thursday
12:00
image
گزارش PMI بخش تولید (فوریه)
Act: 46.1
Fore: 47.0
Prev: 46.6
Thursday
12:00
image
شاخص PMI ترکیبی (فوریه)
Act: 48.9
Fore: 48.5
Prev: 47.9
Thursday
12:00
image
شاخص PMI بخش خدماتی (فوریه)
Act: 50.0
Fore: 48.8
Prev: 48.4
Thursday
12:00
image
ECB Supervisory Board Member Tuominen Speaks
Thursday
12:25
image
شاخص PMI ترکیبی
Act: 53.3
Fore: 52.9
Prev: 52.9
Thursday
12:30
image
شاخص PMI بخش توليد
Act: 47.1
Fore: 47.5
Prev: 47.0
Thursday
12:30
image
شاخص PMI بخش خدماتی
Act: 54.3
Fore: 54.2
Prev: 54.3
Thursday
12:30
image
خالص شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (جان)
Act: -0.9%
Fore: -0.9%
Prev: 0.5%
Thursday
13:00
image
خالص شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (جان)
Act: 3.3%
Fore: 3.3%
Prev: 3.4%
Thursday
13:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (جان)
Act: 2.8%
Fore: 2.8%
Prev: 2.9%
Thursday
13:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (جان)
Act: -0.4%
Fore: -0.4%
Prev: 0.2%
Thursday
13:00
image
CPI ex Tobacco (YoY) (Jan)
Prev: 2.8%
Thursday
13:00
image
CPI ex Tobacco (MoM) (Jan)
Prev: 0.2%
Thursday
13:00
image
CPI, n.s.a
Act: 123.60
Fore: 123.58
Prev: 124.05
Thursday
13:00
image
HICP ex Energy & Food (YoY) (Jan)
Act: 3.6%
Fore: 3.6%
Prev: 3.9%
Thursday
13:00
image
HICP ex Energy and Food (MoM) (Jan)
Act: -0.6%
Fore: -0.6%
Prev: 0.3%
Thursday
13:00
image
ECOFIN Meetings
Thursday
13:00
image
ECB Publishes Account of Monetary Policy Meeting
Thursday
15:30
image
Chicago Fed National Activity (Jan)
Prev: 0.02
Thursday
16:30
image
Continuing Jobless Claims
Act: 1,862K
Fore: 1,885K
Prev: 1,889K
Thursday
16:30
image
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
Act: 201K
Fore: 217K
Prev: 213K
Thursday
16:30
image
Jobless Claims 4-Week Avg.
Prev: 218.75K
Thursday
16:30
image
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (دسامبر)
Act: 0.6%
Fore: 0.7%
Prev: -0.4%
Thursday
16:30
image
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (دسامبر)
Act: 0.9%
Fore: 0.8%
Prev: -0.2%
Thursday
16:30
image
Manufacturing Sales (MoM)
Prev: -0.7%
Thursday
16:30
image
Wholesale Sales (MoM)
Prev: 0.3%
Thursday
16:30
image
S&P Global US Manufacturing PMI (Feb)
Act: 51.5
Fore: 50.5
Prev: 50.7
Thursday
17:45
image
S&P Global Composite PMI (Feb)
Act: 51.4
Fore: 51.8
Prev: 52.0
Thursday
17:45
image
شاخص PMI بخش خدماتی (فوریه)
Act: 51.3
Fore: 52.4
Prev: 52.5
Thursday
17:45
image
آمار فروش خانه های دست دوم (جان)
Act: 4.00M
Fore: 3.96M
Prev: 3.88M
Thursday
18:00
image
آمار فروش خانه های دست دوم (ماهانه) (جان)
Prev: -0.8%
Thursday
18:00
image
Fed Governor Jefferson Speaks
Thursday
18:00
image
ذخایر گاز طبیعی
Act: -60B
Fore: -59B
Prev: -54B
Thursday
18:30
image
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام
Act: 3.514M
Fore: 3.879M
Prev: 12.018M
Thursday
19:00
image
EIA Refinery Crude Runs (هفتگی)
Prev: -0.298M
Thursday
19:00
image
Crude Oil Imports
Prev: -1.188M
Thursday
19:00
image
Cushing Crude Oil Inventories
Prev: 0.710M
Thursday
19:00
image
Distillate Fuel Production
Prev: -0.281M
Thursday
19:00
image
EIA Weekly Distillates Stocks
Act: -4.009M
Fore: -1.739M
Prev: -1.915M
Thursday
19:00
image
Gasoline Production
Prev: 0.164M
Thursday
19:00
image
Heating Oil Stockpiles
Prev: 1.536M
Thursday
19:00
image
EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW)
Prev: -1.8%
Thursday
19:00
image
Gasoline Inventories
Act: -0.294M
Fore: -2.113M
Prev: -3.658M
Thursday
19:00
image
4-Week Bill Auction
Prev: 5.280%
Thursday
19:30
image
8-Week Bill Auction
Prev: 5.270%
Thursday
19:30
image
30-Year TIPS Auction
Prev: 1.970%
Thursday
20:00
image
30-Year TIPS Auction
Prev: 1.970%
Thursday
21:00
image
سخنرانی Harker از فدرال رزرو آمریکا
Thursday
23:15
image
ترازنامه فدرال رزرو
Prev: 7,634B
Friday
00:30
image
Reserve Balances with Federal Reserve Banks
Prev: 3.537T
Friday
00:30
image
شاخص خرده فروشی خالص (فصلی)
Act: -1.7%
Fore: -0.1%
Prev: 0.4%
Friday
00:45
image
شاخص خرده فروشی (سه ماهه اخر) (فصلی)
Act: -1.9%
Fore: -0.2%
Prev: -0.8%
Friday
00:45
image
Retail Sales Quarterly Vs. Year Ago (Q4)
Prev: -3.4%
Friday
00:45
image
Fed Governor Cook Speaks
Friday
01:00
image
FOMC Member Kashkari Speaks
Friday
01:00
image
GfK Consumer Confidence (Feb)
Act: -21
Fore: -18
Prev: -19
Friday
03:01
image
Fed Waller Speaks
Friday
03:35
image
House Prices (YoY) (Jan)
Prev: -0.4%
Friday
04:30
image
خالص شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (جان)
Act: 3.10%
Fore: 3.60%
Prev: 3.30%
Friday
08:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (جان)
Prev: 0.40%
Friday
08:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (جان)
Act: 2.9%
Fore: 3.8%
Prev: 3.7%
Friday
08:00
image
German GDP (QoQ) (Q4)
Act: -0.3%
Fore: -0.3%
Prev: -0.1%
Friday
10:00
image
German GDP (YoY) (Q4)
Act: -0.2%
Fore: -0.2%
Prev: -0.4%
Friday
10:00
image
Employment Level (Q4)
Prev: 5.465M
Friday
10:30
image
SNB Vice Chairman Schlegel Speaks
Friday
11:30
image
FDI (Jan)
Prev: -8.00%
Friday
11:35
image
German Business Expectations (Feb)
Act: 84.1
Fore: 84.0
Prev: 83.5
Friday
12:00
image
German Current Assessment (Feb)
Act: 86.9
Fore: 86.7
Prev: 86.9
Friday
12:00
image
German Ifo Business Climate Index (Feb)
Act: 85.5
Fore: 85.5
Prev: 85.2
Friday
12:00
image
ECB's Schnabel Speaks
Friday
12:20
image
ECB's Supervisory Board Member Jochnick Speaks
Friday
12:30
image
German Buba Mauderer Speaks
Friday
13:00
image
German Buba President Nagel Speaks
Friday
13:00
image
Eurogroup Meetings
Friday
13:00
image
ECOFIN Meetings
Friday
13:00
image
Italian 2-Year CTZ Auction
Prev: 3.970%
Friday
13:30
image
CBI Distributive Trades Survey
Prev: -50
Friday
14:00
image
Italian 2-Year CTZ Auction
Prev: 3.970%
Friday
14:00
image
Italian 2-Year CTZ Auction
Prev: 3.970%
Friday
14:30
image
ECB's Schnabel Speaks
Friday
16:00
image
Corporate Profits (QoQ)
Prev: 4.7%
Friday
16:30
image
Manufacturing Sales (MoM)
Prev: -0.7%
Friday
16:30
image
Wholesale Sales (MoM)
Prev: 0.3%
Friday
16:30
image
Budget Balance (Dec)
Prev: -4.01B
Friday
19:00
image
Budget Balance (YoY) (Dec)
Prev: -19.14B
Friday
19:00
image
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
Prev: 497
Friday
21:00
image
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
Prev: 621
Friday
21:00
image
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
Prev: 50.5K
Friday
23:30
image
CFTC Aluminium speculative net positions
Prev: 3.9K
Friday
23:30
image
CFTC Copper speculative net positions
Prev: -32.7K
Friday
23:30
image
CFTC Corn speculative net positions
Prev: -245.9K
Friday
23:30
image
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
Prev: 171.0K
Friday
23:30
image
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
Prev: 131.2K
Friday
23:30
image
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
Prev: 32.1K
Friday
23:30
image
CFTC Natural Gas speculative net positions
Prev: -136.6K
Friday
23:30
image
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
Prev: -215.8K
Friday
23:30
image
CFTC Silver speculative net positions
Prev: 12.4K
Friday
23:30
image
CFTC Soybeans speculative net positions
Prev: -161.8K
Friday
23:30
image
CFTC Wheat speculative net positions
Prev: -29.0K
Friday
23:30
image
CFTC CAD speculative net positions
Prev: -5.5K
Friday
23:30
image
CFTC CHF speculative net positions
Prev: -6.0K
Friday
23:30
image
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
Prev: -79.0K
Friday
23:30
image
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
Prev: -111.5K
Friday
23:30
image
CFTC NZD speculative net positions
Prev: 3.4K
Friday
23:30
image
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
Prev: 52.8K
Friday
23:30
image
Spanish PPI (YoY)
Prev: -6.3%
Saturday
11:00
image
ECOFIN Meetings
Saturday
13:00
image
Corporate Services Price Index (CSPI) (YoY)
Act:
Fore: 2.4%
Prev: 1.6%
Monday
02:50

جزئیات:

 • زمان: زمان انتشار خبر
 • پرچم کشور: این نشان می دهد که ارز تحت تأثیر قرار گرفته است. همه جفت ارزها با آن ارز احتمالاً تحت تأثیر قرار خواهند گرفت
 • خط تأثیر: نشان دهنده میزان احتمالی تأثیری است که اخبار ممکن است بر بازار داشته باشد
 • رویداد: نام یک رویداد خبری
 • قبلی: داده های تاریخی
 • پیش بینی: پیش بینی یک نتیجه ممکن
 • واقعی: نتیجه یک رویداد خبری
 • نحوه تفسیر داده ها:

 • اگر داده‌های واقعی منتشر شده با داده‌های پیش‌بینی متفاوت است، می‌توانید انتظار نوسانات ارز مربوطه را داشته باشید
 • تفاوت بیشتر احتمالاً باعث نوسانات بیشتر می شود
 • شاخص تاثیر نشان می دهد که چقدر نوسانات مورد انتظار است