تقویم فارکس

تقویم رویدادهای اقتصادی ما به معامله‌گران کمک می‌کند تا اطلاعیه‌های مالی مهمی را که ممکن است بر اقتصادهای زیربنایی تأثیر بگذارد و تغییرات قیمت را ایجاد کند، پیگیری کنند. همه نوع معامله گران توجه زیادی به رویدادهای جهانی دارند، زیرا تقویم های اقتصادی یکی از ابزارهای کلیدی اساسی آنها است.

تقویم اقتصادی

نماد مدل تاریخ
image
Non-Oil Exports (YoY) (Aug)
Act: -20.10%
Fore: -15.80%
Prev: -20.30%
Monday
03:30
image
Non-Oil Exports (MoM) (Aug)
Act: -3.80%
Fore: 5.50%
Prev: -3.50%
Monday
03:30
image
تراز تجاری
Act:
Fore: 5.787B
Prev: 6.490B
Monday
03:30
image
تراز تجاری
Act: 3.584B
Fore: 5.787B
Prev: 6.509B
Monday
04:30
image
RBNZ Offshore Holdings (Aug)
Prev: 58.30%
Monday
06:00
image
Rightmove House Price Index (YoY) (Sep)
Prev: -0.1%
Monday
06:00
image
Rightmove House Price Index (YoY) (Sep)
Prev: -0.1%
Monday
10:00
image
ECB's De Guindos Speaks
Monday
12:00
image
German 12-Month Bubill Auction
Prev: 3.607%
Monday
12:30
image
German Buba Monthly Report
Monday
13:00
image
Housing Starts (Aug)
Act: 252.8K
Fore: 245.3K
Prev: 255.2K
Monday
15:15
image
IPPI (YoY) (Aug)
Prev: -3.2%
Monday
15:30
image
IPPI (MoM) (Aug)
Act: 1.3%
Fore: 0.5%
Prev: -0.1%
Monday
15:30
image
RMPI (YoY) (Aug)
Prev: -11.0%
Monday
15:30
image
RMPI (MoM) (Aug)
Act: 3.0%
Fore: 3.8%
Prev: 3.5%
Monday
15:30
image
ECB's Elderson Speaks
Monday
15:30
image
French 12-Month BTF Auction
Prev: 3.646%
Monday
15:55
image
French 3-Month BTF Auction
Prev: 3.696%
Monday
15:55
image
French 6-Month BTF Auction
Prev: 3.684%
Monday
15:55
image
NAHB Housing Market Index (Sep)
Act: 45
Fore: 50
Prev: 50
Monday
17:00
image
ECB's Panetta Speaks
Monday
18:00
image
3-Month Bill Auction
Prev: 5.315%
Monday
18:30
image
6-Month Bill Auction
Prev: 5.300%
Monday
18:30
image
US Foreign Buying, T-bonds (Jul)
Prev: 57.30B
Monday
23:00
image
Overall Net Capital Flow (Jul)
Prev: 137.90B
Monday
23:00
image
TIC Net Long-Term Transactions (Jul)
Act: 8.8B
Fore: 116.5B
Prev: 186.0B
Monday
23:00
image
TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Jul)
Prev: 186.00B
Monday
23:00
image
German Buba Mauderer Speaks
Tuesday
00:00
image
Net Debt Forecast
Act:
Fore: 40.30%
Prev: 38.50%
Tuesday
04:00
image
RBA Meeting Minutes
Tuesday
04:30
image
تراز تجاری (اوت)
Act: 4.054B
Fore: 4.230B
Prev: 3.132B
Tuesday
09:00
image
Current Account (Jul)
Act: 20.9B
Fore: 30.2B
Prev: 35.8B
Tuesday
11:00
image
Current Account n.s.a. (Jul)
Prev: 36.8B
Tuesday
11:00
image
30-Year Treasury Gilt Auction
Prev: 4.484%
Tuesday
12:00
image
خالص شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (اوت)
Act: 0.3%
Fore: 0.3%
Prev: -0.1%
Tuesday
12:00
image
خالص شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (اوت)
Act: 5.3%
Fore: 5.3%
Prev: 5.5%
Tuesday
12:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (اوت)
Act: 5.2%
Fore: 5.3%
Prev: 5.3%
Tuesday
12:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (اوت)
Act: 0.5%
Fore: 0.6%
Prev: -0.1%
Tuesday
12:00
image
CPI ex Tobacco (MoM) (Aug)
Act: 0.6%
Fore: 0.6%
Prev: -0.1%
Tuesday
12:00
image
CPI ex Tobacco (YoY) (Aug)
Prev: 5.3%
Tuesday
12:00
image
HICP ex Energy & Food (YoY) (Aug)
Act: 6.2%
Fore: 6.2%
Prev: 6.6%
Tuesday
12:00
image
HICP ex Energy and Food (MoM) (Aug)
Act: 0.3%
Fore: 0.3%
Prev: 0.0%
Tuesday
12:00
image
CPI, n.s.a (Sep)
Prev: 123.36
Tuesday
12:00
image
30-Year Treasury Gilt Auction
Prev: 4.484%
Tuesday
13:00
image
German Buba Wuermeling Speaks
Tuesday
15:00
image
Milk Auctions
Prev: 2,888.0
Tuesday
15:00
image
GlobalDairyTrade Price Index
Prev: 2.7%
Tuesday
15:00
image
German Buba Wuermeling Speaks
Tuesday
15:20
image
شاخص مجوز های ساخت و ساز (اوت)
Act: 1.543M
Fore: 1.440M
Prev: 1.443M
Tuesday
15:30
image
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (اوت)
Prev: 0.1%
Tuesday
15:30
image
Housing Starts (Aug)
Act: 1.283M
Fore: 1.440M
Prev: 1.447M
Tuesday
15:30
image
Housing Starts (MoM) (Aug)
Prev: 2.0%
Tuesday
15:30
image
Common CPI (YoY) (Aug)
Act: 4.8%
Fore: 4.8%
Prev: 4.8%
Tuesday
15:30
image
خالص شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (اوت)
Prev: 3.2%
Tuesday
15:30
image
خالص شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (اوت)
Prev: 0.5%
Tuesday
15:30
image
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (اوت)
Act: 0.4%
Fore: 0.2%
Prev: 0.6%
Tuesday
15:30
image
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (اوت)
Act: 4.0%
Fore: 3.8%
Prev: 3.3%
Tuesday
15:30
image
Median CPI (YoY) (Aug)
Act: 4.1%
Fore: 3.7%
Prev: 3.9%
Tuesday
15:30
image
Trimmed CPI (YoY) (Aug)
Act: 3.9%
Fore: 3.5%
Prev: 3.6%
Tuesday
15:30
image
ECB's Elderson Speaks
Tuesday
15:30
image
Redbook (YoY)
Prev: 4.6%
Tuesday
15:55
image
GlobalDairyTrade Price Index
Prev: 2.7%
Tuesday
18:00
image
Milk Auctions
Prev: 2,888.0
Tuesday
18:00
image
20-Year Bond Auction
Prev: 4.499%
Tuesday
20:00
image
BoC Deputy Gov Kozicki Speaks
Tuesday
20:45
image
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - گزارش موسسه فرآورده نفتی (api)
Act: -5.250M
Fore: -2.667M
Prev: 1.174M
Tuesday
23:30
image
Current Account (QoQ) (Q2)
Act: -4.21B
Fore: -4.80B
Prev: -5.22B
Wednesday
01:45
image
Current Account (YoY) (Q2)
Prev: -33.03B
Wednesday
01:45
image
Current Account % of GDP (Q2)
Prev: -8.50%
Wednesday
01:45
image
Adjusted Trade Balance
Act: -0.56T
Fore: -0.56T
Prev: -0.60T
Wednesday
02:50
image
صادرات (سالانه) (اوت)
Act: -0.8%
Fore: -1.7%
Prev: -0.3%
Wednesday
02:50
image
واردات (سالانه) (اوت)
Act: -17.8%
Fore: -19.4%
Prev: -13.6%
Wednesday
02:50
image
تراز تجاری (اوت)
Act: -930.5B
Fore: -659.1B
Prev: -66.3B
Wednesday
02:50
image
MI Leading Index (MoM) (Aug)
Prev: 0.0%
Wednesday
04:00
image
Net Debt Forecast
Act:
Fore: 40.30%
Prev: 38.50%
Wednesday
04:00
image
China Loan Prime Rate 5Y (Sep)
Act: 4.20%
Fore: 4.20%
Prev: 4.20%
Wednesday
04:15
image
PBoC Loan Prime Rate
Act: 3.45%
Fore: 3.45%
Prev: 3.45%
Wednesday
04:15
image
Car Registration (YoY) (Aug)
Prev: 28.3%
Wednesday
09:00
image
Car Registration (MoM) (Aug)
Prev: -18.8%
Wednesday
09:00
image
خالص شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (اوت)
Act: 6.2%
Fore: 6.8%
Prev: 6.9%
Wednesday
09:00
image
خالص شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (اوت)
Act: 0.1%
Fore: 0.6%
Prev: 0.3%
Wednesday
09:00
image
Core PPI Output (YoY) (Aug)
Prev: 2.2%
Wednesday
09:00
image
Core PPI Output (MoM) (Aug)
Prev: 0.1%
Wednesday
09:00
image
Core RPI (MoM) (Aug)
Prev: -0.7%
Wednesday
09:00
image
Core RPI (YoY) (Aug)
Prev: 7.9%
Wednesday
09:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (اوت)
Act: 0.3%
Fore: 0.7%
Prev: -0.4%
Wednesday
09:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (اوت)
Act: 6.7%
Fore: 7.0%
Prev: 6.8%
Wednesday
09:00
image
CPI, n.s.a (Aug)
Prev: 130.90
Wednesday
09:00
image
PPI Input (YoY) (Aug)
Act: -2.3%
Fore: -2.7%
Prev: -3.2%
Wednesday
09:00
image
PPI Input (MoM) (Aug)
Act: 0.4%
Fore: 0.2%
Prev: -0.4%
Wednesday
09:00
image
PPI Output (MoM) (Aug)
Act: 0.2%
Fore: 0.1%
Prev: 0.2%
Wednesday
09:00
image
PPI Output (YoY) (Aug)
Act: -0.4%
Fore: -0.6%
Prev: -0.7%
Wednesday
09:00
image
RPI (YoY) (Aug)
Act: 9.1%
Fore: 9.3%
Prev: 9.0%
Wednesday
09:00
image
RPI (MoM) (Aug)
Act: 0.6%
Fore: 0.8%
Prev: -0.6%
Wednesday
09:00
image
Italian Car Registration (YoY) (Aug)
Prev: 8.7%
Wednesday
09:00
image
Italian Car Registration (MoM) (Aug)
Prev: -14.2%
Wednesday
09:00
image
German Car Registration (YoY) (Aug)
Prev: 18.1%
Wednesday
09:00
image
German Car Registration (MoM) (Aug)
Prev: -13.2%
Wednesday
09:00
image
German PPI (MoM) (Aug)
Act: 0.3%
Fore: 0.2%
Prev: -1.1%
Wednesday
09:00
image
German PPI (YoY) (Aug)
Act: -12.6%
Fore: -12.6%
Prev: -6.0%
Wednesday
09:00
image
French Car Registration (YoY) (Aug)
Prev: 19.9%
Wednesday
09:00
image
French Car Registration (MoM) (Aug)
Prev: -32.4%
Wednesday
09:00
image
Car Registration (MoM) (Aug)
Prev: -18.8%
Wednesday
09:30
image
Car Registration (YoY) (Aug)
Prev: 28.3%
Wednesday
09:30
image
German Car Registration (MoM) (Aug)
Prev: -13.2%
Wednesday
09:30
image
German Car Registration (YoY) (Aug)
Prev: 18.1%
Wednesday
09:30
image
Italian Car Registration (MoM) (Aug)
Prev: -14.2%
Wednesday
09:30
image
Italian Car Registration (YoY) (Aug)
Prev: 8.7%
Wednesday
09:30
image
French Car Registration (YoY) (Aug)
Prev: 19.9%
Wednesday
09:30
image
French Car Registration (MoM) (Aug)
Prev: -32.4%
Wednesday
09:30
image
SECO Economic Forecasts
Wednesday
10:00
image
ECB's Panetta Speaks
Wednesday
10:00
image
ECB's Enria Speaks
Wednesday
10:30
image
House Price Index (YoY)
Act: 0.6%
Fore: 0.0%
Prev: 1.9%
Wednesday
11:30
image
Construction Output (MoM) (Jul)
Prev: -1.23%
Wednesday
12:00
image
ECB's Schnabel Speaks
Wednesday
12:00
image
ECB's Supervisory Board Member Jochnick Speaks
Wednesday
12:50
image
MBA 30-Year Mortgage Rate
Prev: 7.27%
Wednesday
14:00
image
MBA Mortgage Applications (WoW)
Prev: -0.8%
Wednesday
14:00
image
MBA Purchase Index
Prev: 143.7
Wednesday
14:00
image
Mortgage Market Index
Prev: 182.2
Wednesday
14:00
image
Mortgage Refinance Index
Prev: 367.0
Wednesday
14:00
image
ECB McCaul Speaks
Wednesday
15:00
image
ECB's Elderson Speaks
Wednesday
15:30
image
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام
Act: -2.135M
Fore: -2.200M
Prev: 3.954M
Wednesday
17:30
image
EIA Refinery Crude Runs (WoW)
Prev: 0.177M
Wednesday
17:30
image
Crude Oil Imports
Prev: 2.654M
Wednesday
17:30
image
Cushing Crude Oil Inventories
Prev: -2.450M
Wednesday
17:30
image
Distillate Fuel Production
Prev: -0.006M
Wednesday
17:30
image
EIA Weekly Distillates Stocks
Act: -2.867M
Fore: 0.217M
Prev: 3.931M
Wednesday
17:30
image
Gasoline Production
Prev: -0.576M
Wednesday
17:30
image
Heating Oil Stockpiles
Prev: 0.113M
Wednesday
17:30
image
EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW)
Prev: 0.6%
Wednesday
17:30
image
Gasoline Inventories
Act: -0.831M
Fore: 0.317M
Prev: 5.560M
Wednesday
17:30
image
BOC Summary of Deliberations
Wednesday
20:30
image
Interest Rate Projection - 1st Yr (Q3)
Prev: 4.6%
Wednesday
21:00
image
Interest Rate Projection - 2nd Yr (Q3)
Prev: 3.4%
Wednesday
21:00
image
Interest Rate Projection - 3rd Yr (Q3)
Prev: 3.1%
Wednesday
21:00
image
Interest Rate Projection - Current (Q3)
Prev: 5.6%
Wednesday
21:00
image
Interest Rate Projection - Longer (Q3)
Prev: 2.5%
Wednesday
21:00
image
FOMC Economic Projections
Wednesday
21:00
image
FOMC Statement
Wednesday
21:00
image
تعیین نرخ بهره
Act: 5.50%
Fore: 5.50%
Prev: 5.50%
Wednesday
21:00
image
German Buba Mauderer Speaks
Wednesday
21:00
image
کنفرانس مطبوعاتی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا
Wednesday
21:30
image
احساسات مصرف کنندگان
Prev: 83.1
Thursday
00:00
image
احساسات مصرف کنندگان
Prev: 83.1
Thursday
00:30
image
تولید ناخالص داخلی (سه ماهه دوم) (فصلی)
Act: 0.9%
Fore: 0.5%
Prev: 0.0%
Thursday
01:45
image
تولید ناخالص داخلی (سالانه) (سه ماهه دوم)
Act: 1.8%
Fore: 1.2%
Prev: 2.2%
Thursday
01:45
image
GDP Annual Average (Q2)
Prev: 2.9%
Thursday
01:45
image
GDP Expenditure (QoQ) (Q2)
Prev: -0.2%
Thursday
01:45
image
ECB's Lane Speaks
Thursday
01:45
image
Foreign Bonds Buying
Prev: 3,631.9B
Thursday
02:50
image
Foreign Investments in Japanese Stocks
Prev: -854.7B
Thursday
02:50
image
Net Debt Forecast
Act:
Fore: 40.30%
Prev: 38.50%
Thursday
04:00
image
RBA Bulletin
Thursday
04:30
image
Reserve Assets Total (Aug)
Prev: 91,407.0B
Thursday
04:30
image
Credit Card Spending (YoY)
Prev: 4.0%
Thursday
06:00
image
Public Sector Net Borrowing (Aug)
Act: 10.76B
Fore: 9.80B
Prev: -1.20B
Thursday
09:00
image
Public Sector Net Cash Requirement (Aug)
Prev: -7.543B
Thursday
09:00
image
French Business Survey (Sep)
Act: 99
Fore: 97
Prev: 97
Thursday
09:45
image
M3 Money Supply (Aug)
Prev: 1,135.8B
Thursday
10:00
image
SNB Interest Rate Decision (Q3)
Act: 1.75%
Fore: 2.00%
Prev: 1.75%
Thursday
10:30
image
SNB Monetary Policy Assessment
Thursday
10:30
image
SNB Press Conference
Thursday
11:00
image
German Buba President Nagel Speaks
Thursday
11:00
image
Spanish Trade Balance
Prev: -2.36B
Thursday
11:00
image
Spanish 3-Year Bonos Auction
Prev: 3.304%
Thursday
11:40
image
BoE MPC vote cut (Sep)
Act: 0
Fore: 0
Prev: 0
Thursday
14:00
image
BoE MPC vote hike (Sep)
Act: 4
Fore: 7
Prev: 8
Thursday
14:00
image
BoE MPC vote unchanged (Sep)
Act: 5
Fore: 2
Prev: 1
Thursday
14:00
image
تعیین نرخ بهره (سپتامبر)
Act: 5.25%
Fore: 5.50%
Prev: 5.25%
Thursday
14:00
image
BoE MPC Meeting Minutes
Thursday
14:00
image
BOE Inflation Letter
Thursday
14:30
image
Continuing Jobless Claims
Act: 1,662K
Fore: 1,695K
Prev: 1,683K
Thursday
15:30
image
Current Account (Q2)
Act: -212.1B
Fore: -221.0B
Prev: -214.5B
Thursday
15:30
image
شاخص مدعیان بیکاری آمریکا
Act: 201K
Fore: 225K
Prev: 221K
Thursday
15:30
image
Jobless Claims 4-Week Avg.
Prev: 224.75K
Thursday
15:30
image
شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (سپتامبر)
Act: -13.5
Fore: -0.7
Prev: 12.0
Thursday
15:30
image
Philly Fed Business Conditions (Sep)
Prev: 3.9
Thursday
15:30
image
Philly Fed CAPEX Index (Sep)
Prev: -4.50
Thursday
15:30
image
Philly Fed Employment (Sep)
Prev: -6.0
Thursday
15:30
image
Philly Fed New Orders (Sep)
Prev: 16.0
Thursday
15:30
image
Philly Fed Prices Paid (Sep)
Prev: 20.80
Thursday
15:30
image
New Housing Price Index (MoM) (Aug)
Act: 0.1%
Fore: 0.0%
Prev: -0.1%
Thursday
15:30
image
آمار فروش خانه های دست دوم (ماهانه) (اوت)
Prev: -2.2%
Thursday
17:00
image
آمار فروش خانه های دست دوم (اوت)
Act: 4.04M
Fore: 4.10M
Prev: 4.07M
Thursday
17:00
image
US Leading Index (MoM) (Aug)
Act: -0.4%
Fore: -0.5%
Prev: -0.3%
Thursday
17:00
image
Spanish 5-Year Bonos Auction
Prev: 3.027%
Thursday
17:00
image
Consumer Confidence (Sep)
Act: -17.8
Fore: -16.5
Prev: -16.0
Thursday
17:00
image
سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا - Lagarde
Thursday
17:00
image
ذخایر گاز طبیعی
Act: 64B
Fore: 67B
Prev: 57B
Thursday
17:30
image
ECB's Schnabel Speaks
Thursday
17:40
image
4-Week Bill Auction
Prev: 5.285%
Thursday
18:30
image
8-Week Bill Auction
Prev: 5.295%
Thursday
18:30
image
10-Year TIPS Auction
Prev: 1.495%
Thursday
20:00
image
ترازنامه فدرال رزرو
Prev: 8,099B
Thursday
23:30
image
Reserve Balances with Federal Reserve Banks
Prev: 3.310T
Thursday
23:30
image
احساسات مصرف کنندگان
Prev: 83.1
Friday
00:00
image
احساسات مصرف کنندگان (سه ماهه سوم)
Prev: 83.1
Friday
00:00
image
احساسات مصرف کنندگان
Prev: 83.1
Friday
00:30
image
صادرات (اوت)
Prev: 5.45B
Friday
01:45
image
واردات (اوت)
Prev: 6.56B
Friday
01:45
image
تراز تجاری (سالانه) (اوت)
Prev: -15,810M
Friday
01:45
image
تراز تجاری (ماهانه) (اوت)
Prev: -1,107M
Friday
01:45
image
Judo Bank Australia Manufacturing PMI
Prev: 49.6
Friday
02:00
image
Judo Bank Australia Services PMI
Prev: 47.8
Friday
02:00
image
GfK Consumer Confidence (Sep)
Act:
Fore: -27
Prev: -25
Friday
02:01
image
CPI, n.s.a (MoM) (Aug)
Prev: 0.5%
Friday
02:30
image
National Core CPI (YoY) (Aug)
Act:
Fore: 3.0%
Prev: 3.1%
Friday
02:30
image
National CPI (YoY) (Aug)
Prev: 3.3%
Friday
02:30
image
Foreign Bonds Buying
Prev: 3,631.9B
Friday
02:50
image
Foreign Investments in Japanese Stocks
Prev: -854.7B
Friday
02:50
image
au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI (Sep)
Act:
Fore: 49.9
Prev: 49.6
Friday
03:30
image
au Jibun Bank Japan Services PMI
Prev: 54.3
Friday
03:30
image
Net Debt Forecast
Act:
Fore: 40.30%
Prev: 38.50%
Friday
04:00
image
Reserve Assets Total (Aug)
Prev: 91.4B
Friday
04:30
image
BoJ Monetary Policy Statement
Friday
06:00
image
BoJ Interest Rate Decision
Act:
Fore: -0.10%
Prev: -0.10%
Friday
06:00
image
خالص شاخص بهای مصرف کننده (سالانه)
Prev: 3.80%
Friday
08:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه)
Prev: -0.20%
Friday
08:00
image
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه)
Prev: 4.1%
Friday
08:00
image
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (اوت)
Act:
Fore: 0.6%
Prev: -1.4%
Friday
09:00
image
شاخص خرده فروشی خالص (سالانه) (اوت)
Act:
Fore: -1.3%
Prev: -3.4%
Friday
09:00
image
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (اوت)
Act:
Fore: 0.5%
Prev: -1.2%
Friday
09:00
image
شاخص خرده فروشی (سالانه) (اوت)
Act:
Fore: -1.2%
Prev: -3.2%
Friday
09:00
image
BoJ Press Conference
Friday
09:30
image
Spanish GDP (QoQ) (Q2)
Act:
Fore: 0.4%
Prev: 0.6%
Friday
10:00
image
Spanish GDP (YoY) (Q2)
Act:
Fore: 1.8%
Prev: 4.2%
Friday
10:00
image
HCOB France Manufacturing PMI (Sep)
Act:
Fore: 46.0
Prev: 46.0
Friday
10:15
image
HCOB France Composite PMI (Sep)
Act:
Fore: 46.0
Prev: 46.0
Friday
10:15
image
HCOB France Services PMI (Sep)
Act:
Fore: 46.0
Prev: 46.0
Friday
10:15
image
HCOB Germany Composite PMI (Sep)
Act:
Fore: 44.8
Prev: 44.6
Friday
10:30
image
HCOB Germany Manufacturing PMI (Sep)
Act:
Fore: 39.5
Prev: 39.1
Friday
10:30
image
HCOB Germany Services PMI (Sep)
Act:
Fore: 47.2
Prev: 47.3
Friday
10:30
image
HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Sep)
Act:
Fore: 44.0
Prev: 43.5
Friday
11:00
image
HCOB Eurozone Composite PMI (Sep)
Act:
Fore: 46.5
Prev: 46.7
Friday
11:00
image
HCOB Eurozone Services PMI (Sep)
Act:
Fore: 47.7
Prev: 47.9
Friday
11:00
image
S&P Global/CIPS UK Composite PMI
Act:
Fore: 48.7
Prev: 48.6
Friday
11:30
image
S&P Global/CIPS UK Manufacturing PMI
Act:
Fore: 43.0
Prev: 43.0
Friday
11:30
image
S&P Global/CIPS UK Services PMI
Act:
Fore: 49.2
Prev: 49.5
Friday
11:30
image
CBI Industrial Trends Orders (Sep)
Act:
Fore: -18
Prev: -15
Friday
13:00
image
ECB's De Guindos Speaks
Friday
14:00
image
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (ژوئیه)
Act:
Fore: 0.5%
Prev: -0.8%
Friday
15:30
image
Manufacturing Sales (MoM)
Prev: 1.6%
Friday
15:30
image
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (ژوئیه)
Act:
Fore: 0.4%
Prev: 0.1%
Friday
15:30
image
Fed Governor Cook Speaks
Friday
15:50
image
S&P Global US Manufacturing PMI (Sep)
Act:
Fore: 48.0
Prev: 47.9
Friday
16:45
image
S&P Global Composite PMI (Sep)
Prev: 50.2
Friday
16:45
image
S&P Global Services PMI (Sep)
Act:
Fore: 50.6
Prev: 50.5
Friday
16:45
image
Spanish 5-Year Bonos Auction
Prev: 3.027%
Friday
17:00
image
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
Prev: 515
Friday
20:00
image
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
Prev: 641
Friday
20:00
image
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
Prev: 46.2K
Friday
23:30
image
CFTC Aluminium speculative net positions
Prev: 5.1K
Friday
23:30
image
CFTC Copper speculative net positions
Prev: -12.3K
Friday
23:30
image
CFTC Corn speculative net positions
Prev: -88.0K
Friday
23:30
image
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
Prev: 326.9K
Friday
23:30
image
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
Prev: 123.9K
Friday
23:30
image
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نزدک 100
Prev: 9.1K
Friday
23:30
image
CFTC Natural Gas speculative net positions
Prev: -112.0K
Friday
23:30
image
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی سهام اس اند پی
Prev: -116.3K
Friday
23:30
image
CFTC Silver speculative net positions
Prev: 18.0K
Friday
23:30
image
CFTC Soybeans speculative net positions
Prev: 85.2K
Friday
23:30
image
CFTC Wheat speculative net positions
Prev: -49.6K
Friday
23:30
image
CFTC CAD speculative net positions
Prev: -41.9K
Friday
23:30
image
CFTC CHF speculative net positions
Prev: -9.3K
Friday
23:30
image
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
Prev: -79.5K
Friday
23:30
image
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
Prev: -98.7K
Friday
23:30
image
CFTC NZD speculative net positions
Prev: -14.6K
Friday
23:30
image
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
Prev: 113.1K
Friday
23:30

جزئیات:

 • زمان: زمان انتشار خبر
 • پرچم کشور: این نشان می دهد که ارز تحت تأثیر قرار گرفته است. همه جفت ارزها با آن ارز احتمالاً تحت تأثیر قرار خواهند گرفت
 • خط تأثیر: نشان دهنده میزان احتمالی تأثیری است که اخبار ممکن است بر بازار داشته باشد
 • رویداد: نام یک رویداد خبری
 • قبلی: داده های تاریخی
 • پیش بینی: پیش بینی یک نتیجه ممکن
 • واقعی: نتیجه یک رویداد خبری
 • نحوه تفسیر داده ها:

 • اگر داده‌های واقعی منتشر شده با داده‌های پیش‌بینی متفاوت است، می‌توانید انتظار نوسانات ارز مربوطه را داشته باشید
 • تفاوت بیشتر احتمالاً باعث نوسانات بیشتر می شود
 • شاخص تاثیر نشان می دهد که چقدر نوسانات مورد انتظار است